888

FUKUI BANK

沒有交易
在超級圖表上查看

8362基本面

FUKUI BANK財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度8362的總收入為13.77 B JPY,與前一季度相比下降了10.92%。 Q4 23的淨收入是869.00 M JPY。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:JPY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM