MIZUHO FINANCIAL GROUP

沒有交易
在超級圖表上查看

8411基本面

MIZUHO FINANCIAL GROUP財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度8411的總收入為1.97 T JPY,與前一季度相比下降了0.10%。 Q3 23的淨收入是226.57 B JPY。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM