111

TONG YANG INDUSTRY

沒有交易
在超級圖表上查看

1319基本面

深入了解TONG YANG INDUSTRY經營、投資和融資活動

Q4 23的1319自由現金流為1.2 B TWD。在2023,1319自由現金流為4.01 B TWD,營運現金流為6.83 B TWD。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM