E SUN FINANCIAL HOLDINGS

沒有交易
在超級圖表上查看

2884基本面

E SUN FINANCIAL HOLDINGS財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度2884的總收入為720.70 M TWD,與前一季度相比下降了94.22%。 Q3 23的淨收入是5.34 B TWD。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:TWD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM