SHIN ZU SHING CO

沒有交易
在超級圖表上查看

3376基本面

SHIN ZU SHING CO收入明細概覽

去年的SHIN ZU SHING CO收入為11.82 B TWD,其中大部分 — 10.95 B TWD — 來自目前表現最佳的來源 Hub, 前一年帶來了11.11 B TWD. 台灣對收入數字的貢獻最大 — 去年它帶來了 SHIN ZU SHING CO8.57 B TWD, 以及前一年 — 8.58 B TWD.

按來源
按國家