PUBLIC POWER CORP. S.A. (CR)PUBLIC POWER CORP. S.A. (CR)PUBLIC POWER CORP. S.A. (CR)

PUBLIC POWER CORP. S.A. (CR)

沒有交易
在超級圖表上查看

PPC基本面

PUBLIC POWER CORP. S.A. (CR)主要財務統計數據和比率

PPC股價營收比為0.52,企業價值倍數(EV/EBITDA)為5.05。截至2022,該公司僱用了12.76 k位員工。

統計
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:EUR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率