HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

沒有交易
在超級圖表上查看

HDD基本面

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG目前的財務狀況

Q2 23的HDD總資產為2.23B EUR,比前一個Q1 23多0.54%。 在Q2 23中,總負債減少了3.17%至1.65B EUR。

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
總資產
總負債
貨幣:EUR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長