NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY

沒有交易
在超級圖表上查看

NAF基本面

NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY目前的財務狀況

Q3 23的NAF總資產為2.09 T VND,比前一個Q2 23多10.67%。 在Q3 23中,總負債增加了17.24%至1.12 T VND。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:VND
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長