BANK MNC INTERNASIONAL TBKBANK MNC INTERNASIONAL TBKBANK MNC INTERNASIONAL TBK

BANK MNC INTERNASIONAL TBK

沒有交易
在超級圖表上查看

BABP基本面

BANK MNC INTERNASIONAL TBK財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度BABP的總收入為354.50 B IDR,與前一季度相比下降了8.27%。 Q1 24的淨收入是14.85 B IDR。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:IDR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM