ALLO BANK INDONESIA TBK

沒有交易
在超級圖表上查看

BBHI基本面

ALLO BANK INDONESIA TBK財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度BBHI的總收入為387.44 B IDR,與前一季度相比增加了7.56%。 Q4 23的淨收入是105.75 B IDR。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:IDR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM