BANK MULTIARTA SENTOSA TBK

沒有交易
在超級圖表上查看

MASB基本面

BANK MULTIARTA SENTOSA TBK財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度MASB的總收入為401.64 B IDR,與前一季度相比增加了13.10%。 Q3 23的淨收入是67.42 B IDR。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:IDR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM