DAECHANG FORGING

沒有交易
在超級圖表上查看

015230基本面

DAECHANG FORGING財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度015230的總收入為85.09B KRW,與前一季度相比下降了20.00%。 Q3 23的淨收入是8.03B KRW。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:KRW
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長