000

GIGALANE CO., LTD.

沒有交易
在超級圖表上查看

049080基本面

深入了解GIGALANE CO., LTD.經營、投資和融資活動

Q1 24的049080自由現金流為1.46 B KRW。在2023,049080自由現金流為-2.49 B KRW,營運現金流為-1.79 B KRW。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM