000

RORZE SYSTEMS CORPORATION

沒有交易
在超級圖表上查看

071280基本面

RORZE SYSTEMS CORPORATION主要財務統計數據和比率

071280股價營收比為2.09,企業價值倍數(EV/EBITDA)為13.06。截至2023,該公司僱用了227.00位員工。

統計
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
本益比
價格現金流比率
貨幣:KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
目前
關鍵數據
估值比率
盈利率
流動性比率
償債能力比率