333

HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD.

沒有交易
在超級圖表上查看

322000基本面

HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD.目前的財務狀況

Q1 24的322000總資產為447.92 B KRW,比前一個Q4 23少10.78%。 在Q1 24中,總負債減少了26.69%至95.67 B KRW。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長