BONESUPPORT HOLDING AB NPV

沒有交易
在超級圖表上查看

0RQO基本面

BONESUPPORT HOLDING AB NPV目前的財務狀況

Q4 23的0RQO總資產為688.82 M SEK,比前一個Q3 23多9.17%。 在Q4 23中,總負債增加了41.79%至143.64 M SEK。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:SEK
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長