PHILIPPINE BUSINESS BANKPHILIPPINE BUSINESS BANKPHILIPPINE BUSINESS BANK

PHILIPPINE BUSINESS BANK

沒有交易
在超級圖表上查看

PBB基本面

PHILIPPINE BUSINESS BANK財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度PBB的總收入為2.68 B PHP,與前一季度相比下降了16.10%。 Q1 24的淨收入是511.47 M PHP。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:PHP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM