333

THAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY PCL NON-VOTING

沒有交易
在超級圖表上查看

3K-BAT.R基本面

THAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY PCL NON-VOTING財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度3K-BAT.R的總收入為1.24 B THB,與前一季度相比增加了2.02%。 Q4 23的淨收入是179.22 M THB。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:THB
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長