SHANDONG DONGHONG PIPE INDUSTRY COSHANDONG DONGHONG PIPE INDUSTRY COSHANDONG DONGHONG PIPE INDUSTRY CO

SHANDONG DONGHONG PIPE INDUSTRY CO

沒有交易
在超級圖表上查看

603856基本面

SHANDONG DONGHONG PIPE INDUSTRY CO目前的財務狀況

Q1 24的603856總資產為3.62 B CNY,比前一個Q4 23多1.81%。 在Q1 24中,總負債增加了6.00%至1.32 B CNY。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:CNY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長