SHANDONG DONGHONG PIPE INDUSTRY COSHANDONG DONGHONG PIPE INDUSTRY COSHANDONG DONGHONG PIPE INDUSTRY CO

SHANDONG DONGHONG PIPE INDUSTRY CO

沒有交易
在超級圖表上查看

603856基本面

SHANDONG DONGHONG PIPE INDUSTRY CO財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度603856的總收入為640.84 M CNY,與前一季度相比下降了12.66%。 Q1 24的淨收入是52.09 M CNY。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:CNY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長