SHANGHAI GANGLIAN

沒有交易
在超級圖表上查看

300226基本面

SHANGHAI GANGLIAN目前的財務狀況

Q3 23的300226總資產為17.74 B CNY,比前一個Q2 23多11.38%。 在Q3 23中,總負債增加了14.46%至13.49 B CNY。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:CNY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長