DAITO CHEMIX CORP

沒有交易
在超級圖表上查看

4366基本面

DAITO CHEMIX CORP財務報表,包括收入、支出、盈利和虧損

上一季度4366的總收入為3.74 B JPY,與前一季度相比下降了8.97%。 Q3 23的淨收入是23.00 M JPY。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
總收益
毛利潤
營業收入
稅前收入
淨收入
貨幣:JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
總收益年增長
毛利潤年增長
營業收入年增長
稅前收入年增長
淨收入年增長
EBIT年增長