444

LCY TECHNOLOGY CORP

沒有交易
在超級圖表上查看

4989基本面

深入了解LCY TECHNOLOGY CORP經營、投資和融資活動

Q1 24的4989自由現金流為-97.3 M TWD。在2023,4989自由現金流為-117.08 M TWD,營運現金流為-45.16 M TWD。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM