666

ZHONG YANG TECHNOLOGY CO LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

6668基本面

ZHONG YANG TECHNOLOGY CO LTD目前的財務狀況

Q1 24的6668總資產為3.30 B TWD,比前一個Q4 23少10.54%。 在Q1 24中,總負債減少了20.82%至1.41 B TWD。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
總資產
總負債
貨幣:TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
總資產年增長
總負債年增長
權益總額年增長