666

ZHONG YANG TECHNOLOGY CO LTD

沒有交易
在超級圖表上查看

6668基本面

深入了解ZHONG YANG TECHNOLOGY CO LTD經營、投資和融資活動

Q1 24的6668自由現金流為-116.19 M TWD。在2023,6668自由現金流為-108.96 M TWD,營運現金流為58.32 M TWD。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
經營活動產生的現金流
投資活動產生的現金流
籌資活動產生的現金流
貨幣:TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM